MSCDN Wydział w Płocku - Projekty edukacyjne
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu

X 2011 r. – XII 2013 r.
malinasCelem Projektu jest wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu edukacyjnego. Skierowany jest do 500 nauczycieli różnych przedmiotów z 60 mazowieckich gimnazjów z małych miast i wsi w każdym z 7 rejonów działania MSCDN. Zakłada przeszkolenie i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli gimnazjów, osiągnięcie przez nich wysokich umiejętności pracy metodą projektów, uwzględniającą również nowoczesne rozwiązania metodologii dydaktyki. Produktem finalnym Projektu będzie opracowana publikacja zawierająca wszystkie  projekty  edukacyjne zrealizowane w szkołach, których nauczyciele wezmą udział  w Projekcie MaLiNaS. Do projektu realizowanego w rejonie działania MSCDN Wydział w Płocku zgłosiło się 79 nauczycieli z 11 gimnazjów.

Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe na Mazowszu Płockim

1VIII 2012 r. – 31 V 2015 r.
Projekt o charakterze innowacyjnym jest realizowany  w  ramach POKL  w partnerstwie z Urzędem Miasta Płocka (organ prowadzący dla szkół biorących udział w projekcie) oraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Celem projektu jest wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie informatyki i fryzjerstwa w szkołach zawodowych województwa mazowieckiego w okresie od sierpnia 2012 r. do maja 2015 r.
Tematyka projektu dotyczy modernizacji kształcenia zawodowego w zakresie kształcenia praktycznego, co jest zgodne z aktualnie proponowanymi i przeprowadzanymi zmianami przez MEN.

Otwarte przedszkola

1 IX 2011 r. – 1 XII 2013r.
Głównym celem Projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie 100 istniejących placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach i wsiach Mazowsza. W rejonie działania MSCDN Wydział w Płocku do Projektu przystąpiło blisko 20 placówek. W trakcie realizacji Projektu zakładamy bezpośrednie wsparcie  dzieci w wieku 3-5 lat, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego, wypracowania modelowego systemu wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców poprzez różnorodność oferty edukacyjnej.

Od grosika do złotówki

Od 2007 r.
GrosikProjekt adresowany do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Celem jest nauczenie dzieci rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i poznanie świata finansów. Zajęcia zaplanowane na 10 miesięcy obejmują edukację: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno - etyczną.  W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiło 10 szkół podstawowych. Organizatorzy: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Przyjaciele Zippiego

Od 2010 r.
Przyjaciele Zippizippi2ego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Projekt obejmuje cykl 24 spotkań, realizowanych w grupach przedszkolnych dla pięcio– i sześciolatków oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I etapu nauczania. W drugiej edycji (rok szkolny 2011/2012) wzięło udział 11 placówek. Tym samym dołączyły do grupy 10 placówek, które kontynuują Projekt. Do trzeciej edycji (rok szkolny 2012/2013) przystąpiły dwie grypy: w pierwszej uczestniczy 15 placówek z Płocka i okolic. W drugiej grupie uczestniczy 6 placówek z Sochaczewa i okolic.

 

 

W kręgu uśmiechu

Od 2011 r.
LOGO STRAZNICY USMIECHUProgram wsparcia pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkole „W kręgu uśmiechu” prowadzony na podstawie scenariuszy zajęć programu profilaktyczno – wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu”. Celem programu jest poprawa efektów nauczania, zapewnienie spójnych oddziaływań wychowawczych szkoły oraz  rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych dzieci i młodzieży szkoły podstawowej. Program „W kręgu uśmiechu” jest realizowany we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji. W roku szkolnym 2012/2013 Program realizują placówki: Szkoły Podstawowe w Czerwińsku, w Proboszczewicach oraz w Sochaczewie.

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

VI 2013 r. – 30 VI 2015 r.
Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli wobec zmian wynikających z wdrażanej reformy systemu oświaty oraz dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do zmieniającej się sytuacji na rynku edukacyjnym. Główne zadania projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela: Model profesjonalnego nauczyciela; Kursy kwalifikacyjne; Doskonalenie kompetencji społecznych nauczycieli; Doskonalenie przedmiotowe; Doskonalenie kompetencji językowych; Doskonalenie kadry kierowniczej; Doskonalenie kompetencji wykorzystania TIK; Platforma edukacyjna; Zarządzanie projektem.

Więcej artykułów…

  1. Nauczyciel doskonały

Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego