MSCDN Wydział w Płocku - Projekty edukacyjne
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Nauczyciel doskonały

2013 - 2014
Nauczyciel doskonały jest pilotażowym projektem wdrożeniowym sprawdzającym nowy system kompleksowego wspomagania szkół realizowany w ramach POKL w partnerstwie z Urzędem Miasta Płocka. W trakcie realizacji projektu utworzone zostaną sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz bezpośrednie wspomaganie 12 placówek  oświatowych (ok. 500 nauczycieli). Punktem wyjścia w projekcie będzie pogłębiona diagnoza potrzeb zawodowych nauczycieli i określenie priorytetów rozwojowych objętych działaniami placówek oświatowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewidziane są różnorodne formy wspomagania dla nauczycieli: wykłady, warsztaty, konsultacje zbiorowe i indywidualne, w szkole, poza szkołą, na platformie.

Nauczyciel na starcie

Od 2005
Projekt edukacyjny  wspiera nauczycieli o stażu pracy pedagogicznej 0 – 3 lata, realizowany jest na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje 2 lata szkolne. Jest to propozycja wszechstronnej pomocy dla  początkujących pedagogów. Dzięki udziałowi w projekcie nabywają nie tylko podstawowych umiejętności w zakresie dydaktyki, metodyki czy pracy wychowawczej, ale także niezbędnych w tym zawodzie umiejętności interpersonalnych, pracy z grupą, czy też nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami. W maju 2012 r. zakończyła się kolejna edycja projektu. Wzięło w niej udział 23 nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka.

Ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego DELFORT

Od 2011 r.
Celem programu jest stworzenie możliwości efektywnego i systematycznego doskonalenia zawodowego nauczycieli j. niemieckiego, a tym samym podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkołach. W 2012 r. odbyły się dwa seminaria dla nauczycieli: Język młodzieżowy oraz Wykorzystanie komputera w nauczaniu języka niemieckiego.

 

Płocki Festiwal Kultury Języka Polskiego

III – X 2012 r.
festiwal polskiFestiwal wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców Płocka, w tym wśród nauczycieli. W ramach jego realizacji przeprowadzono konkursy pn. „Ogonki pod ochroną”, zorganizowano happeningi dla mieszkańców miasta oraz konkurs dla uczniów szkół podstawowych, wystawiono również spektakl „Wodnica”, w którym wystąpiło blisko 30 uczniów amatorów. We wrześniu 2012 r. odbyła się Debata Językowa dla mieszkańców Płocka, w tym dla nauczycieli z Płocka i okolic. Dzięki licznym działaniom udało się w pełni zrealizować cele przedsięwzięcia, w tym upowszechnianie poprawności polszczyzny, rozwijanie sprawności językowej, szacunku do języka. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA, MSCDN Wydział w Płocku. Dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Płocka.

Ku lepszej szkole

IX – X 2011 r. XI – II 2012 r.
Celem projektu było przedstawienie znaczenia przeprowadzania diagnoz w szkole, przeprowadzenie diagnozy wśród nauczycieli uczniów w zakresie skuteczności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, opracowanie wyników diagnozy, przedstawienie wyników dyrekcjom i radom pedagogicznym, wspólne zaplanowanie działań zmierzających ku lepszej szkole. W efekcie zdiagnozowanie 109 nauczycieli i 1203 uczniów, refleksyjne spojrzenie dyrekcji i rad pedagogicznych na skuteczność działań, określenie mocnych i słabych stron placówki, wspólne zaplanowanie działań zmierzających do poprawy jakości pracy szkoły, opracowanie oferty szkoleniowej dla rad pedagogicznej dostosowanej do potrzeb zgłoszonych przez nauczycieli i uczniów.

Mazowieckie talenty

mtkol male

Projekt edukacyjny realizowany w latach 2008 – 2010 był elementem programu wspierania uzdolnionych uczniów wprowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt składał się z trzech komponentów: I. MA-TA - adresowany do uzdolnionych matematycznie uczniów pierwszych klas liceów ogólnokształcących. Patronat nad projektem objął Uniwersytet Warszawski. II. Informatyka specjalnością młodych Polaków - projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jego celem było wyszukiwanie na terenie Mazowsza uzdolnionych informatycznie uczniów, rozwijanie ich umiejętności i kultury informatycznej. III. Szkoła Wspierająca Uzdolnienia - komponent  adresowany jest do szkół podstawowych, które zgłaszając nauczycieli do projektu, zapewniły im możliwość realizacji lekcji twórczości  z uczniami. Projekt Mazowieckie Talenty powstał w oparciu o ideę DELTAKLUBU.


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego